Lover for Trondheim Go Club

Vedtatt på konstituerende møte 2001-11-21. Sist oppdatert 2001-11-22.

§1: Formål

Trondheim Go Club er en ideell organisasjon med hensikt å spille, og å fremme interesse for, spillet Go.

§2: Organisasjonsform

Klubben har et styre som velges av årsmøtet, og som skal bestå av formann, kasserer og sekretær. Styret står for den daglige driften av klubben, og administrerer dens aktiviteter.

§3: Årsmøtet

Det skal avholdes et årsmøte hvert år i september. Sekretæren skal innkalle alle medlemmer minst to uker i forveien.

Årsmøtet skal omfatte valg av styre, valg av revisor for kommende regnskapsperiode, og presentasjon av regnskap for forrige regnskapsår (med utgangspunkt i 1 september).

Stemmerett på årsmøtet har aktive medlemmer som har betalt årskontingent for inneværende periode.

§4: Medlemsskap

For å bli medlem kreves et ønske om å spille spillet Go, innenfor rammene av Trondheim Go Klubbs aktiviteter.

Styret kan etter skjønn godkjenne/nekte godkjent medlemsskap. En slik avgjørelse kan overprøves av årsmøtet eller ekstraordinært medlemsmøte.

Medlemsskap er i utgangspunktet livsvarig. Medlemmer som har betalt kontingent for inneværende periode, samt medlemmer som er fritatt fra å betale kontingent, er aktive medlemmer. Andre medlemmer er passive medlemmer.

Årskontingent er 350,- for vanlige medlemmer, og 175,- for studenter og skoleelever. Kontingenten dekker spilleaktivitet på normale klubbkvelder, samt forbundsavgift. Årskontingenten gjelder for et kalenderår.

§5: Nedleggelse

Ved oppløsning skal klubbens midler og utstyr tilfalle Norges Go Forbund.