Halvårsmøte/2013H

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Innkallinger

Saksliste

 1. Møtet er satt
 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 5. Styrets halvårsrapport: File:Styrets-rapport-2013h.pdf
 6. Drifts halvårsrapport
 7. CERTs halvårsrapport
 8. Godkjenning av regnskap for første halvår
 9. Godkjenning av revidert budsjett
 10. Valg av leder
 11. Valg av styre
 12. Valg av valgkomité
 13. Møtet heves

Referat

Referatet ble skrevet i LaTeX, skrevet ut på papir og signert for hånd. Originalen befinner seg i en perm på PVV. De følgende filene inneholder referatet:

Nedenfor følger en transkripsjon av referatet til wiki-format.


Referat fra halvårsmøte i Programvareverkstedet 12.09.2013

De tilstedeværende på møtet er (brukernavn og fullt navn):

 • oyvinlek: Øyvind Bergland Leknes
 • torjehoa: Torje Hoås Digernes
 • olechrin: Ole-Christian Nilssen
 • liangzh: Liang Zhu
 • einarr: Einar Ryeng
 • tirilane: Tiril Anette Langfeldt Rødland
 • orjane: Ørjan Eide
 • wenhaug: Anders Wenhaug
 • thomasoo: Thomas Øyre Øygard
 • haolsen: Håkon Aleksander H Olsen
 • bartiver: Bart Iver Van Blokland
 • evenhunn: Even Hunnes H Hansen
 • synnovsh: Synnøve Soon Halle
 • ilsegv: Ilse Gerda Visser
 • chrishoh: Christopher Hohler
 • aleksanw: Aleksander Gustaw Wasaznik
 • oysteini: Øystein Ingmar Skartsæterhagen

Det er 17 medlemmer til stede. Alle disse er stemmeberettigede. I resten av referatet omtales de tilstedeværende kun ved brukernavn.

Tre av de tilstedeværende medlemmene (einarr, thomasoo og haolsen) forlater møtet før sak 10. Ett medlem til (bartiver) forlater møtet før sak 12. Det er altså 14 medlemmer til stede ved valgene i sak 10 og 11, og 13 medlemmer til stede ved valget i sak 12.

Saksliste

 1. Møtet er satt
 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 5. Styrets halvårsrapport
 6. Drifts halvårsrapport
 7. CERTs halvårsrapport
 8. Godkjenning av regnskap for første halvår
 9. Godkjenning av revidert budsjett
 10. Valg av leder
 11. Valg av styre
 12. Valg av valgkomité
 13. Møtet heves

Sak 1: Møtet er satt

Møtet er satt klokken 18:27.

Sak 2: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

 • oyvinlek foreslås som ordstyrer og velges ved akklamasjon.
 • oysteini foreslås som referent og velges ved akklamasjon.
 • wenhaug og tirilane foreslås som tellekorps og velges ved akklamasjon.
 • synnovsh og aleksanw foreslås som protokollunderskrivere og velges ved akklamasjon.

Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjennes ved akklamasjon.

Sak 4: Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

Referat fra forrige halvårsmøte godkjennes ved akklamasjon.

Sak 5: Styrets halvårsrapport

Leder oyvinlek presenterer styrets halvårsrapport (File:Styrets-rapport-2013h.pdf).

Rapporten godkjennes ved akklamasjon.

Sak 6: Drifts halvårsrapport

Driftskoordinator orjane presenterer drifts halvårsrapport.

einarr kommenterer at det bør være en driftskveld minst én gang i halvåret.

Rapporten godkjennes ved akklamasjon.

Sak 7: CERTs halvårsrapport

Ingen fra CERT er til stede på møtet. CERTs rapport blir presentert av leder oyvinlek.

Rapporten godkjennes ved akklamasjon.

Sak 8: Godkjenning av regnskap for første halvår

Kasserer har ikke et ferdig regnskap for første halvår å presentere, men viser et uferdig regnskap.

Halvårsmøtet ber kasserer sende et ferdig regnskap for første halvår til epostlisten for aktive PVV-medlemmer når regnskapet er klart.

Sak 9: Godkjenning av revidert budsjett

Kasserer torjehoa presenterer styrets forslag til budsjett.

chrishoh spør om posten for medlemskontingent bør økes, siden vi allerede har fått inn det budsjetterte beløpet. torjehoa forklarer at det er lite sannsynlig at det kommer mange kontingentinnbetalinger i løpet av resten av året.

Budsjettet godkjennes ved akklamasjon.

Sak 10: Valg av leder

Valgkomiteens innstilling til leder er oyvinlek.

Ingen andre kandidater blir nominert.

oyvinlek velges ved akklamasjon.

Sak 11: Valg av styre

Følgende kandidater blir nominert: synnovsh, olechrin, torjehoa, chrishoh, ilsegv, aleksanw, oysteini, liangzh.

chrishoh foreslår at vi velger fem styremedlemmer (foruten leder). torjehoa foreslår at vi velger fire styremedlemmer (foruten leder). Det velges mellom disse to alternativene ved håndsopprekning. 8 personer stemmer for fem styremedlemmer, 2 personer stemmer for fire styremedlemmer, og 4 stemmer blankt. Vi velger derfor fem styremedlemmer.

Det foreslås to ulike valgordninger. Den første ordningen, med vektede stemmer, er som følger. Hver person stemmer på inntil fem kandidater, i prioritert rekkefølge, der den første får 1 stemme, den andre 1/3 stemme, den tredje 1/5 stemme, den fjerde 1/7 stemme og den femte 1/9 stemme. Den andre ordningen, uten vektede stemmer, går ut på at hver person stemmer på inntil fem kandidater, der alle stemmer teller likt.

Det stemmes ved håndsopprekning over hvilken valgordning som skal brukes. 11 personer stemmer for å bruke vektede stemmer, 1 stemmer for å ikke bruke vektede stemmer, og 2 stemmer blankt. Vi bruker derfor vektede stemmer, med ordningen beskrevet over.

De nominerte kandidatene presenterer seg selv for halvårsmøtet.

Valget gjennomføres ved hemmelig skriftlig avstemning.

Resultatet av avstemningen er gjengitt i følgende tabell.

Stemmer med vekt 1 Stemmer med vekt 1/3 Stemmer med vekt 1/5 Stemmer med vekt 1/7 Stemmer med vekt 1/9 Totalt
synnovsh 0 0 1 3 1 0.74
olechrin 1 0 3 0 0 1.60
torjehoa 4 2 2 4 1 5.75
chrishoh 2 0 3 3 1 3.14
ilsegv 2 6 0 0 3 4.33
aleksanw 1 1 2 3 4 2.61
oysteini 3 5 3 1 0 5.41
liangzh 1 0 0 0 4 1.44
Blanke stemmer 0 0 0 0 0

Det nye styret består av torjehoa, chrishoh, ilsegv, aleksanw og oysteini.

Sak 12: Valg av valgkomité

synnovsh og liangzh nomineres, og velges ved akklamasjon.

Sak 13: Møtet heves

Møtet heves klokken 20:07.