Halvårsmøte/2014V

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Innkallinger

Referat

Referatet ble skrevet i LaTeX, skrevet ut på papir og signert for hånd. Originalen befinner seg i en perm på PVV. De følgende filene inneholder referatet:

Nedenfor følger en transkripsjon av referatet til wiki-format.


Referat fra halvårsmøte i Programvareverkstedet 2014-02-17

De tilstedeværende på møtet er (brukernavn og fullt navn):

 • aleksanw: Aleksander Gustaw Wasaznik
 • bjorncol: Bjørn Christian Olaussen
 • chrishoh: Christopher Hohler
 • evenhunn: Even Hansen
 • finninde: Finn Inderhaug Holme
 • ilsegv: Ilse Gerda Visser
 • liangzh: Liang Zhu
 • orjane: Ørjan Eide
 • oysteini: Øystein Ingmar Skartsæterhagen
 • oyvinlek: Øyvind Bergland Leknes
 • somaen: Einar Johan Trøan Sømåen
 • tirilane: Tiril Anette Langfeldt Rødland
 • yorinad: Yorin Anne De Jong

Alle de tilstedeværende medlemmene er stemmeberettigede. I resten av referatet omtales de tilstedeværende kun ved brukernavn.

Ett av de tilstedeværende medlemmene (yorinad) forlater møtet før sak 7. Ett av de tilstedeværende medlemmene (bjorncol) deltar kun fra og med sak 14. Det er altså 12 medlemmer til stede under sak 1 til sak 6, det er 11 medlemmer til stede under sak 7 til sak 13, og det er 12 medlemmer til stede under sak 14 til sak 15.

Saksliste

 1. Møtet er satt
 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 5. Styrets halvårsrapport
 6. Drifts halvårsrapport
 7. CERTs halvårsrapport
 8. Godkjenning av forrige års regnskap
 9. Godkjenning av årets budsjett
 10. Nominasjon av kandidater til prisene «Beste program» og «Årets hakker»
 11. Kåring av «Beste program» og «Årets hakker»
 12. Valg av styre
 13. Valg av revisor
 14. Valg av valgkomité
 15. Lovendringsforslag
 16. Møtet heves

Sak 0: Møtet er satt

Møtet er satt kl 18:35.

Sak 1: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

 • oyvinlek foreslås som ordstyrer og velges ved akklamasjon.
 • oysteini foreslås som referent og velges ved akklamasjon.
 • evenhunn og tirilane foreslås som tellekorps og velges ved akklamasjon.
 • orjane og liangzh foreslås som protokollunderskrivere og velges ved akklamasjon.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjennes ved akklamasjon.

oyvinlek kommenterer at innkallingen kun er sendt ut til epostlisten «aktive», og at det kan være medlemmer som ville vært interessert i å komme på halvårsmøtet, men som ikke er på epostlisten.

Sak 3: Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

Referatet fra forrige halvårsmøte godkjennes ved akklamasjon.

Sak 4: Styrets halvårsrapport

Leder oyvinlek presenterer styrets halvårsrapport.

Rapporten godkjennes ved akklamasjon.

Sak 5: Drifts halvårsrapport

Driftskoordinator orjane presenterer drifts halvårsrapport.

oyvinlek og finninde gir litt utfyllende informasjon om de nye maskinene.

Rapporten godkjennes ved akklamasjon.

Sak 6: CERTs halvårsrapport

Ingen fra CERT er til stede på møtet. Leder oyvinlek presenterer CERTs halvårsrapport.

Rapporten godkjennes ved akklamasjon.

Sak 7: Godkjenning av forrige års regnskap

Kasserer chrishoh presenterer regnskapet for 2013.

Regnskapet godkjennes ved akklamasjon.

Revisor orjane kommenterer at regnskapene for 2012 og 2013 ikke er revidert fordi han ikke har mottatt dem.

Sak 8: Godkjenning av årets budsjett

Kasserer chrishoh presenterer styrets forslag til budsjett for 2014.

Det kommenteres at budsjettert inntekt for disksalg er betydelig høyere enn inntekten var i fjor. orjane foreslår at prisen for disk senkes, for å øke salget.

Budsjettet godkjennes ved akklamasjon.

Sak 9: Nominasjon av kandidater til prisene «Beste program» og «Årets hakker»

Ingen nomineres.

Sak 10: Kåring av «Beste program» og «Årets hakker»

Denne saken faller bort siden ingen ble nominert.

Sak 11: Valg av styre

Følgende kandidater blir nominert: aleksanw, chrishoh, finninde, ilsegv, liangzh og oysteini.

chrishoh foreslår at vi velger fem styremedlemmer (foruten leder). liangzh foreslår at vi velger seks styremedlemmer (foruten leder). oyvinlek foreslår at vi velger fire styremedlemmer (foruten leder). Det velges mellom disse tre alternativene ved håndsopprekning. 6 personer stemmer for fem styremedlemmer, 0 personer stemmer for seks styremedlemmer, 4 personer stemmer for fire styremedlemmer, og 1 person stemmer blankt. Vi velger derfor fem styremedlemmer.

aleksanw trekker seg som kandidat til styret. De gjenværende fem kandidatene velges ved akklamasjon.

Det nye styret består av chrishoh, finninde, ilsegv, liangzh og oysteini (i tillegg til leder oyvinlek, som ble valgt på halvårsmøtet høsten 2013, og ikke er på valg nå).

Sak 12: Valg av revisor

orjane nominerer seg selv som revisor, og velges ved akklamasjon.

Sak 13: Valg av valgkomité

evenhunn og aleksanw foreslås som valgkomité og velges ved akklamasjon.

Sak 14: Lovendringsforslag

Leder oyvinlek presenterer lovendringsforslaget som er sendt inn til styret.

chrishoh foreslår at lovendringsforslaget endres til å kun inneholde det første avsnittet. Det stemmes over dette forslaget ved håndsopprekning. 10 personer stemmer for, 0 personer stemmer mot, og 2 personer stemmer blankt. Endringen i lovendringsforslaget vedtas.

Det foreslås at enkelte skrivefeil i endringsforslaget rettes, og at datoen 31. juni rettes til 30. juni. Dette vedtas ved akklamasjon.

Det stemmes over hvorvidt lovendringsforslaget (med endringene vedtatt over) skal gjennomføres. 7 personer stemmer for lovendringen, 2 personer stemmer mot, 3 personer stemmer blankt. Siden lovendringer forutsetter at minst 2/3 av de fremmøtte, stemmeberettigete medlemmene stemmer for, blir lovendringen ikke godkjent.

Sak 15: Møtet heves

Møtet heves klokken 19:58.