Historie/Nabla

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Noe som er veldig sært for Gløshaugen er å kalle @ for nabla. Det var det eneste som var i bruk da jeg startet her oppe, og du ble sett rart på dersom du brukte et annet navn på tegnet. `Krøllalfa' er noe som fikk innpass på tidlig 90-tall, mener jeg å huske.

Poenget er at Univac'ene som NTNU hadde i drift fra 1965 og frem til ca 1990 (jeg kan få korrekte tall, men har dem ikke her, Knut Vik _vet_) hadde et spesielt tegnsett som hett Fieldata. Det var caseinsensitivt ... eller rettere sagt det hadde bare ett sett med casenøytrale bokstaver. Det var et 6bits tegnsett, men det var ikke så farlig, for Univac'ene hadde 36 bits ord, så det gikk 6 karakterer på ett ord. (Gier-maskinen fra 1962 hadde 42-bits ord, så ordlengden har stort sett bare gått nedover :-))

I dette tegnsettet hadde Univac ett tegn som het masterspace, og i manualene ble det presentert som en opp-ned stor Delta, altså en nabla, og det var hva folkene på NTH kaldte tegnet. Så langt var alt greitt. Men Fieldata ble aldri noen stor sukksess. Den bukket under for ASCII, som vi alle vet. Derfor kom man til å bruke Univac'ene med ASCII-terminaler og skrive ut på ASCII-skrivere. Til tross for at ASCII er 7bits og har flere tegn, manglet de nabla-tegnet. I et 'best effort' ble nabla i fielddata derfor oversatt til 'commercial at' i ASCII, altså krøllalfa når det ble representert på ASCII-utstyr.

Etterhvert var det bare ASCII peripherals, og nabla ble navnet på '@'. Dette gikk så langt at linjeforeningen 'Nabla' (for matematikere og fysikere) til og med på sine offisielle strikkegensere hadde både den matematiske nabla og en krøllalfa ... det var jo 'nabla' begge to!

Det er mulig at strikkeoppskriften for disse genserne gikk tapt da fysikk flyttet ut av gamle fysikk, men den hang visst der frem til sommeren 2000 da IDI flyttet inn i fysikkbyggene. Er det noen som vet hvor det ble av den?

History/Nabla

One very Gløshaugen-specific habit is referring to the @ sign as nabla (the Norwegian term for the del operator). This was the only term used for it when I started out here, and you'd get some rather odd looks if you used another name for the symbol. 'Krøllalfa' (Norwegian for the 'at' sign, or literally translated: 'curl-alpha') is something that only gained traction during the early '90s, if I remember correctly.

Point being, the UNIVACs operated by NTNU from 1965 until around 1990 had a special character encoding called Fieldata. It was case insensitive... or rather, it only had one set of case-neutral characters. This was a 6-bit charset, but this wasn't an issue as the UNIVACs used 36-bit words - or 6 characters per word. (The 1962 Gier machine used 42-bit words, so the word length has mostly gone downwards since then)

In this instruction set the UNIVAC had a character called master space (MS) and in the manuals this was represented as an inverted delta. In other words, it was a del operator or nabla, as the folks at NTH called it. Thus far, everything was working out well. However, Fieldata was never a great success - it gave way to ASCII, as we all know. For this reason, the UNIVACs were eventually used with ASCII terminals with the output printed out on ASCII printers. Despite ASCII being a 7-bit character set, it was still missing the del operator/nabla. As a best-effort solution to this issue, a nabla in Fieldata would be translated to a 'commercial at' in ASCII, resulting in an at sign whenever it was represented on ASCII hardware.

In the end, ASCII peripherals were used exclusively, and nabla became the word for '@'. It was used to such an extent that the student organisation 'Nabla' (the organisation for mathematicians and physicists) had both the mathematical del and the at sign on their official sweaters... both were termed 'nabla', after all!

It's possible that the knitting recipe for these sweaters was lost when physics moved out of the old physics building, but it was apparently hanging there until the summer of 2000 when IDI moved into the physics buildings. Does anyone know what happened to it?