Kontingentreglement

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

English

Kontingentreglement for PVV

Vedtatt på halvårsmøtet 5. oktober 2010. Oppdatert med nytt kontingentbeløp etter halvårsmøtet 20. september 2011.

Hensikt

Dette reglementet er ment som en utdypning av de delene av PVVs lover som angår kontingentinnbetaling. Bakgrunnen for at reglementet ble skrevet var at styret ville lage en medlemsdatabase og innså at det er behov for mer presise regler enn hva lovene sier. Reglementet er imidlertid også ment å være nyttig for kasserer og alle betalende medlemmer ved at det spesifiserer klare rutiner for kontingentinnbetaling.

Definisjoner

Det er tre typer medlemmer:

1. Vanlige medlemmer: Betaler kontingent for hvert år.
2. Livstidsmedlemmer: Har betalt for livstidsmedlemskap.
3. Æresmedlemmer: Betaler ikke kontingent.

Medlemmene kan dessuten (i henhold til lovene) deles inn i aktive og passive. Livstids- og æresmedlemmer er alltid aktive; vanlige medlemmer er aktive hvis og bare hvis de har betalt kontingent for inneværende år.

Et kontingentår varer fra 1. august til 31. juli. Året som kalles N starter 1. august i kalenderår N.

Innbetaling av kontingent

Kontingent skal alltid betales i hele multiplum av 50 kr, og meldingen på betalingen skal alltid være brukernavn fulgt av mellomrom og ordet «kontingent». Eventuelle andre kommentarer i forbindelse med innbetalingen sendes til kasserer AT pvv DOT ntnu DOT no.

Det er mulig å betale kontingent for vilkårlig mange år på en gang. Kontingenten blir registrert for de påfølgende årene etter det siste året man har betalt for -- eller, for passive medlemmer, fra og med inneværende år.

Aktivering av passive medlemmer

Et passivt medlem som betaler kontingent blir umiddelbart (det vil si så fort kasserer har behandlet innbetalingen; masing sendes som vanlig til kasserer AT pvv DOT ntnu DOT no) aktivt og får aktivert brukerkontoen sin.

Innkreving av kontingent

Det følgende er ment som et forslag til rutine for kontingentinnkreving. De eksakte datoene kan variere, men alle stegene bør utføres. Det er kasserer som har ansvaret for at dette blir gjort.

1. august sendes kontingentfaktura per epost til alle aktive vanlige medlemmer som ikke har betalt kontingent for neste år. Betalingsfristen er 1. september. 8. september sendes påminnelse med varsel om sperring av brukerkonto til medlemmer som har fått faktura men ikke betalt. 15. september blir medlemmer som ikke har betalt deaktivert, og brukerkontoene deres blir sperret.

Fee rules for PVV

Enacted on the half-year meeting the 5. October 2010. Updated with new fee amount after the half-year meeting the 20. September 2011.

Purpose

This rule set is meant as an elaboration on those parts of PVVs laws that relate to payment of fees. The background for that the rules were written was that the board desired to make a member database and realized that there was a need for more precise rules than what the law says. The rules are however also meant to be useful for the treasurer and all paying members by that it specifies clear routines for payment of fees.

Definitions

There are three kinds of members:

1. Ordinary members: Pay fees for each year.
2. Lifetime members: Have paid lifetime membership.
3. Honorary members: Don't pay fees.

Members can also (in accordance with the laws) be separated into active and passive. Lifetime and honorary members are always active; ordinary members are active if and only if they have paid the fee for the current year.

A year in regards to fees lasts from the 1. of August till the 31. of July. The year called N stars the 1. of August in the calendar year N.

Payment of Fee

The fee shall always be paid in whole multiples of NOK 50, and the message with the payments shall always be the username followed by a space and the word «kontingent». Other potential comments regarding the payment are sent to kasserer AT pvv DOT ntnu DOT no.

It is possible to pay fees for arbitrarily many years at once. The fee is registered fot the following years after the last year that one has paid for -- or, for passive members, starting with the current year.

Activation of passive members

A passive member that pays fees immediately becomes (that is as quickly as the treasurer has processed the payment; nagging is as usual sent to kasserer AT pvv DOT ntnu DOT no) active and get their account activated.

Collection of Fee

The following is meant as a suggestion for the routines for collection of fees. The exact dates may vary, but all the steps should be executed. It is the treasurer that is responsible for that this gets done.

The 1. of August the fee invoice is sent by email to all active ordinary members that haven't paid the fee for the next year. The payment deadline is the 1. of September. At the 8. of September a reminder with notice of freezing of user account to members that have received invoice but not paid. the 15. of September members that haven't paid get deactivated, and their user accounts get frozen.