Medlemsdatabase

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

English

PVVs nye medlemsdatabase, MDB OH (den heter MDB OH fordi den forrige het MDB NG), er i ferd med å bli tatt i bruk. For å se hva databasen inneholder om deg, kan du kjøre programmet mdboh på login.pvv.ntnu.no. Det er også mulig å si kontingent for å få en kortere melding som bare sier når det er på tide å betale kontingent igjen.

Spesifikasjonen for databasen ble vedtatt på halvårsmøtet høsten 2010. Samtidig ble det vedtatt et kontingentreglement.

For å administrere databasen (legge til brukere, hente inn innbetalingsinformasjon fra regnskap, se på informasjon vanlige brukere ikke har tilgang til, etc.), begynn med følgende:

$ ssh postgres.pvv.ntnu.no
$ su -
# su pvv
$ mdboh hjelp

For å registrere en medlemsbetaling:

$ ssh postgres.pvv.ntnu.no
$ su -
# su pvv
$ mdboh registrer_betalinger yyyy.gnucash
brukernavn yyyy-mm-dd beløp

"yyyy.gnucash" er filnavnet på regnskapet. Dette bør være på formen "20yy.gnucash" i forseelig framtid, men dette er ikke garantert. Sjekk evt. [endringslager] for å sjekke filnavnet på årets regnskap. "brukernavn" må erstattes med det relevante brukernavnet, "yyyy-mm-dd" med dato for innbetalingen på gitte form, og "beløpet" med ett tall som angir beløpet i norske kroner. (e.g. "50" for en vanlig medlemskontigent.) Du kan legge inn flere innbetalinger om gangen ved å skrive flere linjer med individuelle betalinger til stdin.

Det kan også være greit å titte på en bruker for å sjekke at man ikke legger inn en betaling dobbelt:

$ ssh postgres.pvv.ntnu.no
$ su -
# su pvv
$ mdboh vis brukernavn

Member Database

PVVs new member database, MDB OH (it's called MDB OH because the previous one was called MDB NG), is currently being adopted. To see what the database contains about you, you can run the program mdboh on login.pvv.ntnu.no. It is also possible to say kontingent to get a shorter message that just says whent it's time to pay the membership fee again.

The specification for the databes was adopted on the half-year meeting the fall of 2010. At the same time a set of fee rules were adopted.

To administer the database (adding users, collecting payment information from accounting, looking at information ordinary users don't have access to, etc.), begin with the following:

$ ssh postgres.pvv.ntnu.no
$ su -
# su pvv
$mdboh hjelp

To register a member payment:

$ ssh postgres.pvv.ntnu.no
$ su -
# su pvv
$ mdboh registrer_betalinger yyyy.gnucash
username yyyy-mm-dd amount

"yyyy.gnucash" is the file name of the accounts. This should be on the form "20yy.gucash" in the foreseeable future, but it is not guaranteed. Potentially check [boards changes] to check the file name of the current years accounts. "username" must be replaced with the relevant username, "yyyy-mm-dd" with the date of the payment on the give form, and "amount" by a number that denotes the amount in Norwegian kroner. (e.g. "50" for a ordinary membership fee.) You can add several payments at once by writing several lines with individual payments to stdin.

It may also be useful to look at a user to check that one don't enter a payment twice:

$ ssh postgres.pvv.ntnu.no
$ su -
# su pvv
$ mdboh vis username