Diskplass

From Programvareverkstedet
Revision as of 17:39, 23 February 2020 by Omermb (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

English

Hvor mye er standard diskplass?

Alle brukere av PVV har fått tildelt et hjemmeområde på diskene til PVV. Denne plassen er regulert med kvoter, og du kan når som helst øke kvoten din ved å bestille mer. Standard diskkvote er på 757 MB, men det er billig å kjøpe mer.

Husk at selv om hjemmeområdet er ditt eget, er det en del av PVVs disker, og NTNUs IT-reglement gjelder for all bruk av disken.

Hvor mye bruker jeg av min kvote?

For å sjekke hvor mye du bruker av diskkvoten din, kan du kjøre kommandoen uquota, som vist i eksemplet nedenfor. Denne kommandoen skal kunne kjøres på de fleste av maskinene til PVV, men vil du være helt sikker på å finne den kan du kjøre det på hildring eller microbel.

$ ssh microbel.pvv.ntnu.no uquota

Du har brukt 523MiB av 2550MiB, eller 20.5%.
Du kan gå over kvoten din (max 125%) i opptil 7 dager.

Som dere ser av eksemplet, så har denne brukeren kjøpt seg en noe større kvote for å ha litt å gå på! :-) Hvis du har brukt mer enn du burde, vil du her få en advarsel om at du er over kvoten din med en angivelse av hvor mange dager til du kan overstige kvoten. Så husk og sjekk i ny og ne hvis du er i faresonen.

Et alternativ til som er tilgjengelig på alle maskiner er quota, som vist nedenfor:

$ quota -s

Disk quotas for user evenh (uid 20071):
   Filesystem blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
   /dev/sda6  524M  2550M  3188M      7885    0    0

Denne gir en liten annen stil på utskriften, og har den fordelen at hvis du er en drifter så kan du se på andre brukeres kvote (e.g. quota -s evenh).

Disk space

How large is the default disk space?

All PVVs users have been granted a home area on PVVs disks. This space is regulated with quotas, and you can increase your quota at any time by ordering more. The standard quota is at 757 MB, but it's cheap to purchase more.

Remember that even if the home area is your own, it is part of PVVs disks, and NTNUs IT rules apply to all use of the disk.

How much of my quota am I currently using?

To check how much of your disk quota you are currently using, you can run the command uquota, as shown in the example below. This command should run on most of PVVs machines, but if you want to be completely sure to find it you can run it on horisont or microbel.

$ ssh horisont.pvv.ntnu.no uquota

Du har brukt 523MiB av 2550MiB, eller 20.5%.
Du kan gå over kvoten din (max 125%) i opptil 7 dager.

As the example shows, this user has bought a somewhat larger quota to have a bit more space available :-) If you have used more than you should, you will get a warning here about that you are over your quota with an indication of how many more days you can be over your quota. So remember the check every once in a while if you are in the danger zone.

An alternative that is available on all machines is quota, as shown below:

$ quota -s

Disk quotas for user evenh (uid 20071):
   Filesystem blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
   /dev/sda6  524M  2550M  3188M      7885    0    0

This results in a somewhat different format of the output, and has the advantage that if you are a maintainer you can look at other users quotas (e.g. quota -s evenh).