Halvårsmøte/2012V

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 19:38, 8 March 2012 by Oysteini (talk | contribs) (skrevet referat fra møtet)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Det kalles inn til halvårsmøte den åttende mars klokken 1815 i Kjl3.

Endelig saksliste:

 • . Møtet er satt.
 • .. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
 • ... Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 • .... Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte.
 • ..... Styrets halvårsrapport.
 • ...... Drifts halvårsrapport.
 • ....... Godkjenning av forrige års regnskap.
 • ........ Godkjenning av årets budsjett.
 • ......... Valg av styre.
 • .......... Valg av revisor.
 • ........... Valg av valgkomité.
 • ............ Møtet er hevet.

Referat

Til stede:

 • torjehoa
 • andreao
 • aleksanw
 • tirilane
 • orjane
 • oysteini
 • oyvinlek
 • malinkro


. Møtet er satt.

.. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.

Forslag:

 • ordstyrer: torjehoa
 • referent: oysteini
 • tellekorps: torjehoa og tirilane

Godkjennes ved akklamasjon.

... Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Godkjennes ved akklamasjon.

.... Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte.

Godkjennes ved akklamasjon.

Referat fra ekstraordinært medlemsmøte 11. oktober 2011 godkjennes også ved akklamasjon.

..... Styrets halvårsrapport.

Godkjennes ved akklamasjon.

...... Drifts halvårsrapport.

Godkjennes ved akklamasjon.

Det stilles spørsmål om hvor mange aktive driftere PVV har. Driftskoordinator svarer «en håndfull».

....... Godkjenning av forrige års regnskap.

Med forbehold om at kasserer retter opp en liten feil i det presenterte regnskapet (en av utgiftspostene hadde for lavt beløp, men summen var korrekt), godkjennes regnskapet ved akklamasjon.

........ Godkjenning av årets budsjett.

Budsjettet er hovedsakelig som tidligere år. Beløpet til hardware er satt høyt, siden det planlegges å kjøpe ny skriver. Diverseposten er fjernet og innlemmet i driftsutgifter.

orjane foreslås at den nye samlede posten for det som tidligere var «diverse» og «driftsutgifter» kalles «diverse» istedenfor «driftsutgifter».

Budsjettet, med endringen foreslått av orjane, godkjennes ved akklamasjon.

......... Valg av styre.

Valgkomiteen er ikke tilstede, og har ikke kommet med noen innstilling til nytt styre.

Følgende personer nomineres:

 • aleksanw
 • oyvinlek
 • oysteini
 • andreao
 • malinkro
 • gombos
 • olechrin

Det vedtas at styret skal ha seks medlemmer.

Det stemmes ved skriftlig valg. Hver stemmeseddel inneholder inntil seks navn, der hver stemme teller like mye.

Antall stemmer:

 • aleksanw: 5
 • oyvinlek: 5
 • oysteini: 5
 • andreao: 7
 • malinkro: 2
 • gombos: 6
 • olechrin: 4

Det nye styret består av aleksanw, oyvinlek, oysteini, andreao, gombos og olechrin.

.......... Valg av revisor.

terjesc nomineres som revisor. Styret skal spørre om han har lyst til å være det. Dette godkjennes ved akklamasjon.

........... Valg av valgkomité.

torjehoa og malinkro nomineres, og velges ved akklamasjon.

............ Møtet er hevet.