Difference between revisions of "Halvårsmøte/2013V"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Referat fra halvårsmøtet)
 
Line 5: Line 5:
  
 
== Referat ==
 
== Referat ==
 +
 +
Referatet ble skrevet i LaTeX, skrevet ut på papir og signert for hånd.  Originalen befinner seg i en perm på PVV.  De følgende filene inneholder referatet:
 +
 +
* [[File:Referat-2013v.pdf]]:  Referat (filen som ble skrevet ut)
 +
* [[File:Referat-2013v-signert.pdf]]:  Referat med signaturer (skannet fra originalen)
 +
 +
Nedenfor følger en transkripsjon av referatet til wiki-format.
 +
 +
----
  
 
=== Referat fra halvårsmøte i Programvareverkstedet 14.02.2013 ===
 
=== Referat fra halvårsmøte i Programvareverkstedet 14.02.2013 ===
  
 
De tilstedeværende på møtet er (brukernavn og fullt navn):
 
De tilstedeværende på møtet er (brukernavn og fullt navn):
 +
* aleksanw:  Aleksander Gustaw Wasaznik
 +
* chrishoh:  Christopher Hohler
 +
* gombos:  Péter Henrik Gombos
 +
* haolsen:  Håkon Aleksander H Olsen
 +
* ilsegv:  Ilse Gerda Visser
 +
* liangzh:  Liang Zhu
 +
* mikaled:  Mikal Edlund
 +
* olechrin:  Ole-Christian Nilssen
 +
* orjane:  Ørjan Eide
 +
* oysteini:  Øystein Ingmar Skartsæterhagen
 +
* oyvinlek:  Øyvind Bergland Leknes
 +
* tirilane:  Tiril Anette Langfeldt Rødland
 +
* torjehoa:  Torje Hoås Digernes
 +
* tormodg:  Tormod T Gjestland
 +
 +
Det er 14 medlemmer til stede.  Alle disse er stemmeberettigede.  I
 +
resten av referatet omtales de tilstedeværende kun ved brukernavn.
  
 
==== Saksliste ====
 
==== Saksliste ====
Line 32: Line 58:
  
 
==== Sak 0: Møtet er satt ====
 
==== Sak 0: Møtet er satt ====
 +
 +
Møtet er satt klokken 18:21.
  
 
==== Sak 1: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere ====
 
==== Sak 1: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere ====
 +
 +
* oyvinlek foreslås som ordstyrer og velges ved akklamasjon.
 +
* oysteini foreslås som referent og velges ved akklamasjon.
 +
* aleksanw og ilsegv foreslås som tellekorps og velges ved akklamasjon.
 +
* tormodg og orjane foreslås som protokollunderskrivere og velges ved akklamasjon.
  
 
==== Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden ====
 
==== Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden ====
 +
 +
orjane mener at det burde vært nominert kandidater til prisene «Årets
 +
hakker» og «Årets program» på forhånd.
 +
 +
Innkalling og dagsorden godkjennes ved akklamasjon.
  
 
==== Sak 3: Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte ====
 
==== Sak 3: Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte ====
 +
 +
Referat fra forrige halvårsmøte godkjennes ved akklamasjon.
  
 
==== Sak 4: Styrets halvårsrapport ====
 
==== Sak 4: Styrets halvårsrapport ====
  
([[File:Styretsrapport-2013v.pdf]])
+
oyvinlek presenterer styrets halvårsrapport
 +
([[File:Styretsrapport-2013v.pdf]]).
  
 +
Det kommenteres at kontoer til inaktive medlemmer ikke er stengt ennå,
 +
så rapporten bør endres til å si at styret jobber med å få stengt
 +
disse kontoene.
 +
 +
Rapporten -- med nevnte endring -- godkjennes ved akklamasjon.
  
 
==== Sak 5: Drifts halvårsrapport ====
 
==== Sak 5: Drifts halvårsrapport ====
  
[[Driftsrapport/V2013|drifts halvårsrapport]].
+
Driftskoordinator orjane presenterer [[Driftsrapport/V2013|drifts halvårsrapport]].  Rapporten godkjennes
 +
ved akklamasjon.
  
 +
==== Sak 6: CERTs halvårsrapport ====
  
==== Sak 6: CERTs halvårsrapport ====
+
Ingen fra CERT er til stede på møtet.  Så vidt de tilstedeværende
[[CERTsrapport/V2013|CERTs halvårsrapport]]
+
kjenner til, er det ikke skrevet noen halvårsrapport fra CERT.
 +
 
 +
orjane informerer om en CERT-sak fra siste halvår: en bruker er blitt
 +
kompromittert.  Denne saken er blitt håndtert.
 +
 
 +
Halvårsmøtet ber CERT om å skrive en rapport snarest mulig.
  
 
==== Sak 8: Godkjenning av årets budsjett ====
 
==== Sak 8: Godkjenning av årets budsjett ====
  
 +
Kasserer torjehoa presenterer regnskapet.
 +
 +
Det diskuteres hvordan livstidsmedlemskap bør føres i regnskapet.  Vi
 +
beslutter at vi i første omgang lar livstidsmedlemskap inngå i kontoen
 +
for medlemskontingent, men legger til en kommentar om at en stor del
 +
av beløpet som er kommet inn er livstidsmedlemskap.
 +
 +
Det diskuteres om eiendeler bør føres inn i regnskapet.  Halvårsmøtet
 +
ønsker at vi fortsetter med nåværende ordning, der eiendeler ikke står
 +
i regnskapet.
 +
 +
Det påpekes at balansen må være med i regnskapet.
 +
 +
Regnskapet -- med endringen at balansen tas med -- godkjennes ved
 +
akklamasjon.
 +
 +
==== Sak 9: Godkjenning av årets budsjett ====
 +
 +
Kasserer torjehoa presenterer styrets forslag til budsjett.
 +
 +
Det kommenteres at de budsjetterte utgiftene for bøker, trivsel og
 +
hardware virker høyere enn hva det er realistisk at vi vil bruke.
 +
orjane foreslår at styret oppfordres til å bli mer aktive når det
 +
gjelder å bruke budsjettpostene for bøker og trivsel, og at disse
 +
beholdes som de er, men at budsjettposten for hardwareutgifter
 +
reduseres til 10000 kr.
 +
 +
torjehoa foreslår at vi innfører en utgiftspost «Diverse», som settes
 +
til 500 kr.  orjane foreslås at en denne isteden kalles
 +
«Administrative utgifter».
 +
 +
Halvårsmøtet vil gjennomføre følgende endringer:
 +
* Utgiftspost «Administrative utgifter», med 500 kr, legges til.
 +
* Utgiftsposten «Hardware» reduseres til 10000 kr.
 +
 +
Budsjettet, med disse endringene, godkjennes ved akklamasjon.
 +
 +
==== Sak 10: Nominasjon av kandidater til prisene «Beste program» og «Årets hakker» ====
 +
 +
oyvinlek informerer om at andrfla er blitt nominert til «Beste
 +
program» for oscilloskop-pong-programmet sitt.
 +
 +
torjehoa nominerer tinderho til prisen «Årets hakker» for en kreativ
 +
strømforsyning til PandaBoard.
 +
 +
==== Sak 11: Kåring av «Beste program» og «Årets hakker» ====
 +
 +
Det diskuteres hvordan kåringen skal foregå.
 +
 +
Følgende prosedyre foreslås: For hver kategori stemmer vi for om den
 +
nominerte skal motta prisen.  Dersom minst halvparten av de
 +
tilstedeværende stemmer for, blir prisen utdelt.  Hvis ikke, blir
 +
prisen ikke utdelt.
 +
 +
Det stemmes over om andrfla skal motta prisen for «Beste program».
 +
tormodg er ikke til stede under avstemningen.  Det vedtas enstemmig at
 +
andrfla skal motta prisen.
 +
 +
Det stemmes over om tinderho skal motta prisen for «Årets hakker».
 +
Ingen stemmer for.  Det vedtas at prisen «Årets hakker» ikke deles ut
 +
i år.
 +
 +
tormodg spør om årets pris kommer til å bli gravert inn i diskplaten
 +
for «Beste program».  Halvårsmøtet oppfordrer det kommende styret til
 +
å sørge for at dette blir gjort.
 +
 +
==== Sak 12: Utdeling av prisen «Beste kurs» ====
 +
 +
Styret har kåret kurset «Introduksjon til Clean Code» av Bart van
 +
Blokland (bartvbl) til beste kurs høstsemestert 2012.
 +
 +
bartvbl er ikke til stede på halvårsmøtet.  torjehoa opplyser om at
 +
bartvbl er utenlands dette semesteret, men er blitt informert om
 +
tildelingen av prisen, og vil få tildelt en premie når han er tilbake.
  
 
==== Sak 13: Valg av styre ====
 
==== Sak 13: Valg av styre ====
  
==== Sak 14: Valg av valgkomité ====
+
Valgkomiteen foreslår kandidatene mikaled, liangzh, torjehoa,
 +
olechrin og oysteini.
 +
 
 +
I tillegg blir kandidatene chrishoh, ilsegv, haolsen og aleksanw
 +
nominert.
 +
 
 +
orjane foreslår at vi velger fire styremedlemmer.  Dette vedtas ved
 +
akklamasjon.
 +
 
 +
De nominerte kandidatene presenterer seg selv for halvårsmøtet.
 +
 
 +
Valget gjennomføres ved hemmelig skriftlig avstemning.
 +
 
 +
tormodg foreslår at det avgis vektede stemmer, etter følgende ordning.
 +
Hver person stemmer på inntil fire kandidater, i prioritert
 +
rekkefølge, der den første får 1 stemme, den andre 1/3 stemme, den
 +
tredje 1/5 stemme og den fjerde 1/7 stemme.  Halvårsmøtet vedtar ved
 +
akklamasjon at denne ordningen benyttes.
 +
 
 +
Resultatet av avstemningen er gjengitt i følgende tabell.
 +
 
 +
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 +
|
 +
|Stemmer med vekt 1
 +
|Stemmer med vekt 1/3
 +
|Stemmer med vekt 1/5
 +
|Stemmer med vekt 1/7
 +
|Totalt
 +
|-
 +
|mikaled
 +
| 0
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 2
 +
| 0.62
 +
|-
 +
|liangzh
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 1.00
 +
|-
 +
|torjehoa
 +
| 5
 +
| 3
 +
| 5
 +
| 0
 +
| 7.00
 +
|-
 +
|olechrin
 +
| 2
 +
| 0
 +
| 1
 +
| 3
 +
| 2.63
 +
|-
 +
|chrishoh
 +
| 1
 +
| 3
 +
| 2
 +
| 0
 +
| 2.40
 +
|-
 +
|ilsegv 
 +
| 0
 +
| 3
 +
| 4
 +
| 2
 +
| 2.09
 +
|-
 +
|oysteini
 +
| 4
 +
| 4
 +
| 2
 +
| 2
 +
| 6.02
 +
|-
 +
|haolsen
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 2
 +
| 1.29
 +
|-
 +
|aleksanw
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 2
 +
| 0.29
 +
|-
 +
|Blanke stemmer
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 0
 +
| 1
 +
|
 +
|}
 +
 
 +
Det er ikke valg av leder dette halvårsmøtet, siden leder velges kun
 +
på høsthalvårsmøtet.
 +
 
 +
Det nye styret er:
 +
* Øyvind Bergland Leknes (oyvinlek), leder
 +
* Torje Hoås Digernes (torjehoa)
 +
* Øystein Ingmar Skartsæterhagen (oysteini)
 +
* Ole-Christian Nilssen (olechrin)
 +
* Christopher Hohler (chrishoh)
 +
 
 +
==== Sak 14: Valg av revisor ====
 +
 
 +
orjane foreslås som revisor, og velges ved akklamasjon.
 +
 
 +
==== Sak 15: Valg av valgkomité ====
 +
 
 +
gombos, ilsegv, liangzh og aleksanw nomineres, og velges ved
 +
akklamasjon.
 +
 
 +
==== Sak 16: Møtet heves ====
 +
 
 +
Møtet heves klokken 20:41.
 +
 
 +
== CERTs halvårsrapport ==
  
==== Sak 15: Møtet heves ====
+
CERTs halvårsrapport ble ikke presentert på halvårsmøtet (se sak 6 i referatet).  Den ble imidlertid skrevet etterpå, og finnes her: [[CERTsrapport/V2013|CERTs halvårsrapport]].
  
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 10:07, 15 February 2013

Innkallinger

Referat

Referatet ble skrevet i LaTeX, skrevet ut på papir og signert for hånd. Originalen befinner seg i en perm på PVV. De følgende filene inneholder referatet:

Nedenfor følger en transkripsjon av referatet til wiki-format.


Referat fra halvårsmøte i Programvareverkstedet 14.02.2013

De tilstedeværende på møtet er (brukernavn og fullt navn):

 • aleksanw: Aleksander Gustaw Wasaznik
 • chrishoh: Christopher Hohler
 • gombos: Péter Henrik Gombos
 • haolsen: Håkon Aleksander H Olsen
 • ilsegv: Ilse Gerda Visser
 • liangzh: Liang Zhu
 • mikaled: Mikal Edlund
 • olechrin: Ole-Christian Nilssen
 • orjane: Ørjan Eide
 • oysteini: Øystein Ingmar Skartsæterhagen
 • oyvinlek: Øyvind Bergland Leknes
 • tirilane: Tiril Anette Langfeldt Rødland
 • torjehoa: Torje Hoås Digernes
 • tormodg: Tormod T Gjestland

Det er 14 medlemmer til stede. Alle disse er stemmeberettigede. I resten av referatet omtales de tilstedeværende kun ved brukernavn.

Saksliste

 1. Møtet er satt
 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 5. Styrets halvårsrapport
 6. Drifts halvårsrapport
 7. CERTs halvårsrapport
 8. Godkjenning av forrige års regnskap
 9. Godkjenning av årets budsjett
 10. Nominasjon av kandidater til prisene «Beste program» og «Årets hakker»
 11. Kåring av «Beste program» og «Årets hakker»
 12. Utdeling av prisen «Beste kurs»
 13. Valg av styre
 14. Valg av revisor
 15. Valg av valgkomité
 16. Møtet heves

Sak 0: Møtet er satt

Møtet er satt klokken 18:21.

Sak 1: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

 • oyvinlek foreslås som ordstyrer og velges ved akklamasjon.
 • oysteini foreslås som referent og velges ved akklamasjon.
 • aleksanw og ilsegv foreslås som tellekorps og velges ved akklamasjon.
 • tormodg og orjane foreslås som protokollunderskrivere og velges ved akklamasjon.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

orjane mener at det burde vært nominert kandidater til prisene «Årets hakker» og «Årets program» på forhånd.

Innkalling og dagsorden godkjennes ved akklamasjon.

Sak 3: Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

Referat fra forrige halvårsmøte godkjennes ved akklamasjon.

Sak 4: Styrets halvårsrapport

oyvinlek presenterer styrets halvårsrapport (File:Styretsrapport-2013v.pdf).

Det kommenteres at kontoer til inaktive medlemmer ikke er stengt ennå, så rapporten bør endres til å si at styret jobber med å få stengt disse kontoene.

Rapporten -- med nevnte endring -- godkjennes ved akklamasjon.

Sak 5: Drifts halvårsrapport

Driftskoordinator orjane presenterer drifts halvårsrapport. Rapporten godkjennes ved akklamasjon.

Sak 6: CERTs halvårsrapport

Ingen fra CERT er til stede på møtet. Så vidt de tilstedeværende kjenner til, er det ikke skrevet noen halvårsrapport fra CERT.

orjane informerer om en CERT-sak fra siste halvår: en bruker er blitt kompromittert. Denne saken er blitt håndtert.

Halvårsmøtet ber CERT om å skrive en rapport snarest mulig.

Sak 8: Godkjenning av årets budsjett

Kasserer torjehoa presenterer regnskapet.

Det diskuteres hvordan livstidsmedlemskap bør føres i regnskapet. Vi beslutter at vi i første omgang lar livstidsmedlemskap inngå i kontoen for medlemskontingent, men legger til en kommentar om at en stor del av beløpet som er kommet inn er livstidsmedlemskap.

Det diskuteres om eiendeler bør føres inn i regnskapet. Halvårsmøtet ønsker at vi fortsetter med nåværende ordning, der eiendeler ikke står i regnskapet.

Det påpekes at balansen må være med i regnskapet.

Regnskapet -- med endringen at balansen tas med -- godkjennes ved akklamasjon.

Sak 9: Godkjenning av årets budsjett

Kasserer torjehoa presenterer styrets forslag til budsjett.

Det kommenteres at de budsjetterte utgiftene for bøker, trivsel og hardware virker høyere enn hva det er realistisk at vi vil bruke. orjane foreslår at styret oppfordres til å bli mer aktive når det gjelder å bruke budsjettpostene for bøker og trivsel, og at disse beholdes som de er, men at budsjettposten for hardwareutgifter reduseres til 10000 kr.

torjehoa foreslår at vi innfører en utgiftspost «Diverse», som settes til 500 kr. orjane foreslås at en denne isteden kalles «Administrative utgifter».

Halvårsmøtet vil gjennomføre følgende endringer:

 • Utgiftspost «Administrative utgifter», med 500 kr, legges til.
 • Utgiftsposten «Hardware» reduseres til 10000 kr.

Budsjettet, med disse endringene, godkjennes ved akklamasjon.

Sak 10: Nominasjon av kandidater til prisene «Beste program» og «Årets hakker»

oyvinlek informerer om at andrfla er blitt nominert til «Beste program» for oscilloskop-pong-programmet sitt.

torjehoa nominerer tinderho til prisen «Årets hakker» for en kreativ strømforsyning til PandaBoard.

Sak 11: Kåring av «Beste program» og «Årets hakker»

Det diskuteres hvordan kåringen skal foregå.

Følgende prosedyre foreslås: For hver kategori stemmer vi for om den nominerte skal motta prisen. Dersom minst halvparten av de tilstedeværende stemmer for, blir prisen utdelt. Hvis ikke, blir prisen ikke utdelt.

Det stemmes over om andrfla skal motta prisen for «Beste program». tormodg er ikke til stede under avstemningen. Det vedtas enstemmig at andrfla skal motta prisen.

Det stemmes over om tinderho skal motta prisen for «Årets hakker». Ingen stemmer for. Det vedtas at prisen «Årets hakker» ikke deles ut i år.

tormodg spør om årets pris kommer til å bli gravert inn i diskplaten for «Beste program». Halvårsmøtet oppfordrer det kommende styret til å sørge for at dette blir gjort.

Sak 12: Utdeling av prisen «Beste kurs»

Styret har kåret kurset «Introduksjon til Clean Code» av Bart van Blokland (bartvbl) til beste kurs høstsemestert 2012.

bartvbl er ikke til stede på halvårsmøtet. torjehoa opplyser om at bartvbl er utenlands dette semesteret, men er blitt informert om tildelingen av prisen, og vil få tildelt en premie når han er tilbake.

Sak 13: Valg av styre

Valgkomiteen foreslår kandidatene mikaled, liangzh, torjehoa, olechrin og oysteini.

I tillegg blir kandidatene chrishoh, ilsegv, haolsen og aleksanw nominert.

orjane foreslår at vi velger fire styremedlemmer. Dette vedtas ved akklamasjon.

De nominerte kandidatene presenterer seg selv for halvårsmøtet.

Valget gjennomføres ved hemmelig skriftlig avstemning.

tormodg foreslår at det avgis vektede stemmer, etter følgende ordning. Hver person stemmer på inntil fire kandidater, i prioritert rekkefølge, der den første får 1 stemme, den andre 1/3 stemme, den tredje 1/5 stemme og den fjerde 1/7 stemme. Halvårsmøtet vedtar ved akklamasjon at denne ordningen benyttes.

Resultatet av avstemningen er gjengitt i følgende tabell.

Stemmer med vekt 1 Stemmer med vekt 1/3 Stemmer med vekt 1/5 Stemmer med vekt 1/7 Totalt
mikaled 0 1 0 2 0.62
liangzh 1 0 0 0 1.00
torjehoa 5 3 5 0 7.00
olechrin 2 0 1 3 2.63
chrishoh 1 3 2 0 2.40
ilsegv 0 3 4 2 2.09
oysteini 4 4 2 2 6.02
haolsen 1 0 0 2 1.29
aleksanw 0 0 0 2 0.29
Blanke stemmer 0 0 0 1

Det er ikke valg av leder dette halvårsmøtet, siden leder velges kun på høsthalvårsmøtet.

Det nye styret er:

 • Øyvind Bergland Leknes (oyvinlek), leder
 • Torje Hoås Digernes (torjehoa)
 • Øystein Ingmar Skartsæterhagen (oysteini)
 • Ole-Christian Nilssen (olechrin)
 • Christopher Hohler (chrishoh)

Sak 14: Valg av revisor

orjane foreslås som revisor, og velges ved akklamasjon.

Sak 15: Valg av valgkomité

gombos, ilsegv, liangzh og aleksanw nomineres, og velges ved akklamasjon.

Sak 16: Møtet heves

Møtet heves klokken 20:41.

CERTs halvårsrapport

CERTs halvårsrapport ble ikke presentert på halvårsmøtet (se sak 6 i referatet). Den ble imidlertid skrevet etterpå, og finnes her: CERTs halvårsrapport.