Difference between revisions of "SSL-Sertifikat"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Lookout-dok!)
Line 60: Line 60:
  
 
Kilde: http://www.hss.caltech.edu/help/email/eudora/import-ssl-certs
 
Kilde: http://www.hss.caltech.edu/help/email/eudora/import-ssl-certs
 +
 +
== Hvordan importere sertifikatet i Outlook 2003 ==
 +
* Kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "BEGIN CERTIFICATE" og "END CERTIFICATE") og lagre det i en fil du kaller pvv.crt
 +
* Dobbeltklikk på pvv.crt
 +
* I vinduet som åpnes, klikk Install Certificate
 +
* La ting være som default, og klikk Next noen ganger
 +
* Du får "Security Warning" om å installere sertifikatet. Velg Yes.
 +
* Start Outlook 2003, og observer at den ikke lenger maser :-)
 +
 +
Kilde: http://support.real-time.com/windows/email/ssl-cert.html
  
 
== Hvordan importere sertifikatet i Outlook Express ==
 
== Hvordan importere sertifikatet i Outlook Express ==
 +
 +
Det later til at metoden for Outlook 2003 også virker for Outlook Express. Skulle den ikke virke, prøv denne alternative metoden.
 +
 
* Kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "BEGIN CERTIFICATE" og "END CERTIFICATE") og lagre det i en fil du kaller pvv.crt
 
* Kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "BEGIN CERTIFICATE" og "END CERTIFICATE") og lagre det i en fil du kaller pvv.crt
 
* Starte Outlook Express
 
* Starte Outlook Express

Revision as of 02:47, 2 November 2006


PVV har et openssl signeringssertifikat, sjekket inn i styrets svn-repos.

PVVs CA-sertifikat:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDxjCCAq6gAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBQMQswCQYDVQQGEwJOTzEe
MBwGA1UEChMVUHJvZ3JhbXZhcmV2ZXJrc3RlZGV0MSEwHwYDVQQDExhQcm9ncmFt
dmFyZXZlcmtzdGVkZXQgQ0EwHhcNMDYwOTA5MTM1MjQ2WhcNMDkwOTA4MTM1MjQ2
WjBQMQswCQYDVQQGEwJOTzEeMBwGA1UEChMVUHJvZ3JhbXZhcmV2ZXJrc3RlZGV0
MSEwHwYDVQQDExhQcm9ncmFtdmFyZXZlcmtzdGVkZXQgQ0EwggEiMA0GCSqGSIb3
DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDcYVIdskM8Xe7nKqw/9ECxffgw9jl2fp6MSJkT
XquYo/3ydF8egYDrQllSPL4yB8VDxDWxNiLwskQndF70FJ8F+dBHU/9WTRjFSGsf
5nkE+yymO127r71WGsy6y2jFaU5OXLwFebhzbSyi79I3JraskfDkfpJ3Y2xW8N2r
MhDd6RwX66wBr7m867TYotM3IyrHhh3mvW5f2KXZ6pKodSz0R643gAZCX9J/WXEK
s2V5waoCSNXzwBaP1x4GHKVG5Bt5pvg9NcdkU1GCPmeL9y6lNLJm8Uk4R9ahC9tp
17AbMH0+3GMGCzJZo6v0H2E5HnO3TBuIHE6uRBYJrdDOfQLbAgMBAAGjgaowgacw
HQYDVR0OBBYEFDeZWByLgRh6uJKLbu0cWWPJIPs0MHgGA1UdIwRxMG+AFDeZWByL
gRh6uJKLbu0cWWPJIPs0oVSkUjBQMQswCQYDVQQGEwJOTzEeMBwGA1UEChMVUHJv
Z3JhbXZhcmV2ZXJrc3RlZGV0MSEwHwYDVQQDExhQcm9ncmFtdmFyZXZlcmtzdGVk
ZXQgQ0GCAQAwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOCAQEAzCnEV6Gd
nmkbUb49SjCN/c6A9HiowH0KuBg1C7DOe8f1nfsFZmGPyrTlD1yAsmYQgOn9Qddp
Gm4D8C9r6loCFvtRjpKs2AkwFbe8gtncFimfJKr74Twu6izJ/gxeKIDi4jXb+9/g
38ZmKgu7/Btx6e33psPounMi1d+L3Eizx/rETDY5EEHN8QIC6xd8mS8ew9KqXtkL
ZyxZFi+zYe5bO8GHOKidWJZpeoqWSPECWrI+JA93T0O/GwoIt/iSauH++yH90mnT
u2ozNP6KkId67vgOKpn8OoAbbeO6Ef3PzQWhsEXbS+R93MO/hnDjtY+UcZi9Fp/d
AgaAluk0Ewz+hQ==
-----END CERTIFICATE-----

...og `einarr`s pgp-signatur av den dersom du har lyst til å validere den (anbefales):

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.2.2 (GNU/Linux)

iD8DBQBFQj1hPG9E3AIzSZARAruFAJ49xJuToHX5gn6B9W0V5rl9wjzT5QCfX/Jr
Ui5LV2i/RVttKWvxmfST2SU=
=mKap
-----END PGP SIGNATURE-----

Hvordan importere sertifikatet i Thunderbird

 • Kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "BEGIN CERTIFICATE" og "END CERTIFICATE") og lagre det i en fil du kaller pvv.crt
 • Starte Thunderbird
 • Klikk Edit -> Preferences -> Privacy -> Security -> View Certificates -> Authorities
 • Klikk Import, og velg pvv.crt
 • Observer at Thunderbird lar deg lese mail uten å mase :-)

Hvordan importere sertifikatet i Eudora

 • Kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "BEGIN CERTIFICATE" og "END CERTIFICATE") og lagre det i en fil du kaller pvv.crt
 • Starte Eudora
 • Prøv å sjekke mail (den nekter deg sikkert, pga "untrusted chain", men det kreves for neste steg)
 • Klikk Tools -> Options -> Checking Mail
 • Klikk på "Last SSL Info". Du får opp "Eudora SSL Connection Information Manager".
 • Klikk på "Certificate Information Manager" nederst. Du får opp et nytt vindu.
 • Klikk på Import Certificate (nederst til venstre), og velg pvv.crt
 • Observer at Eudora lar deg lese mail :-)

Kilde: http://www.hss.caltech.edu/help/email/eudora/import-ssl-certs

Hvordan importere sertifikatet i Outlook 2003

 • Kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "BEGIN CERTIFICATE" og "END CERTIFICATE") og lagre det i en fil du kaller pvv.crt
 • Dobbeltklikk på pvv.crt
 • I vinduet som åpnes, klikk Install Certificate
 • La ting være som default, og klikk Next noen ganger
 • Du får "Security Warning" om å installere sertifikatet. Velg Yes.
 • Start Outlook 2003, og observer at den ikke lenger maser :-)

Kilde: http://support.real-time.com/windows/email/ssl-cert.html

Hvordan importere sertifikatet i Outlook Express

Det later til at metoden for Outlook 2003 også virker for Outlook Express. Skulle den ikke virke, prøv denne alternative metoden.
 • Kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "BEGIN CERTIFICATE" og "END CERTIFICATE") og lagre det i en fil du kaller pvv.crt
 • Starte Outlook Express
 • Klokk Tools -> Options -> Security -> Digital IDs...
 • Velg fanen "Trusted Certification Authorities" (IKKE "Intermediate", det er noe annet)
 • Velg Import. Du får opp en wizard.
 • La alt være default, velg filen pvv.crt når du får spørsmål om en fil
 • Observer at Outlook Express lar deg lese mail uten mas :-)