Programmering i Ruby

Den Pragmatiske Programmerers Veiledning

Forrige < Innhold ^
Neste >
modulen Marshal

Indeks:

dump load restore


Marshallingbiblioteket gjør samlinger av Ruby objekter om til en strøm av bytes, slik at de kan lagres utenfor det skriptet som kjører. Disse data kan dermed leses inn senere slik at de opprinnelige objektene gjenoppstår. Marshalling beskrives på side 268.

Noen objekter kan ikke dumpes til en bytestrøm: dersom objektene som dumpes inneholder bindinger, Proc-objekter, instanser av klassen IO eller singleton-objekter, vil et TypeError-unntak heves.

Dersom klassen din har spesielle serialiseringsbehov (for eksempel dersom du ønsker å serialisere til et spesielt format), eller den inneholder objekter som ellers ikke kan serialiseres, så kan du implementere din egen serialiseringsstrategi ved å definere to metoder: _dump og _load:

Metodetype Signatur Returnerer
Instans _dump(aDepth) Returnerer en String
Klasse _load(aString) Returnerer et gjenoppstått Object

Instansmetoden _dump skal returnere en String som inneholder all informasjonen som trengs for å gjenopplive objekter av denne klassen og alle objekter som refereres til, opp til en maksimal dybde, aDepth (gitt en dybde på -1 blir dybdesjekking avslått). Klassemetoden _load skal ta en tilsvarende streng og returnere en instans av denne klassen.

klassemetoder
dump dump( anObject [, anIO ] , limit=-1 ) -> anIO

Serialiserer anObject og alle objekter som kan nås fra det. Dersom anIO angis vil de serialiserte data bli skrevet ut til dette objektet, ellers returneres serialiseringsdata som en String. Dersom limit argumentet er med, vil traverseringen av subobjekter stoppe på den angitte dybden. Dersom limit er negativ vil ingen dybdesjekk foretas.

class Klass
  def initialize(str)
    @str = str
  end
  def sayHello
    @str
  end
end

o = Klass.new("hello\n")
data = Marshal.dump(o)
obj = Marshal.load(data)
obj.sayHello » "hello\n"

load load( from [, aProc ] ) -> anObject

Returnerer resultatet av å konvertere de serialiserte data fra from om til et Ruby objekt (muligens med assosierte subobjekter). from kan enten være en instans av IO eller et objekt som svarer på to_str-metoden. Dersom en proc er angitt så vil den motta hvert objekt etterhvert som de deserialiseres.

restore restore( from [, aProc ] ) -> anObject

Et synonym for Marshal::load .


Forrige < Innhold ^
Neste >

Extracted from the book "Programming Ruby - The Pragmatic Programmer's Guide".
Translation to norwegian by Norway Ruby User Group.
Copyright for the english original authored by David Thomas and Andrew Hunt:
Copyright © 2001 Addison Wesley Longman, Inc.
This material may be distributed only subject to the terms and conditions set forth in the Open Publication License, v1.0 or later (the latest version is presently available at
http://www.opencontent.org/openpub/).

(Please note that the license for the original has changed from the above. The above is the license of the original version that was used as a foundation for the translation efforts.)

Copyright for the norwegian translation:
Copyright © 2002 Norway Ruby User Group.
This material may be distributed only subject to the terms and conditions set forth in the Open Publication License, v1.0 or later (the latest version is presently available at
http://www.opencontent.org/openpub/).
Distribution of substantively modified versions of this document is prohibited without the explicit permission of the copyright holder.
Distribution of the work or derivative of the work in any standard (paper) book form is prohibited unless prior permission is obtained from the copyright holder.